تبلیغاتکنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
کنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
اعتماد از شما قبولی از ما

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالبمشخصات فردی                                                                                                                تاریخ ثبت نام : 1394/4/4
 


     نام: ابوالفضل                    نام خانوادگی: حسن زاده                          کدملی: 1362037907                           کدعضویت:120
 


دوره های ثبت نام

   
 ردیفکدثبت نام
رشته
مهارت
 مدتشهریه (ریال)
 1142
ریاضی فیزیک
ریاضی2
 3 ماه ترمی
 5/000/000
 2143
ریاضی فیزیک 
فیزیک2
  3 ماه ترمی5/000/000
 3 140ریاضی فیزیک 
شیمی2
 3 ماه ترمی
 4/000/000

 تخفیف به ریال
2/500/000
 جمع کل به ریال
 11/500/000


کارنامه ماهانه دانش آموز


 نام درس
 نمره کلاسی (از5 نمره)
نمره ماهانه  (از15 نمره)
جمع کل (از20 نمره)
 ریاضی24/75
13/25
18
 فیزیک23/5
13
 16/5
 شیمی2 514/25
19/75
 هندسه1 ---------- ---------------------------